Undervisning, Efterskole, Grade Picker

Undervisning

Gymnasieforberedende bolig undervisning

Oure Efterskole er gymnasieforberedende. Med dette mener vi ikke, at du skal vælge at gå på gymnasiet efter et ophold på Oure. Vi mener, at det boglige vægtes højt. Indholdet i undervisningen og de pædagogiske arbejdsformer tilstræber at forberede eleverne på den kommende gymnasiale uddannelse. Dette stiller krav til eleverne om aktiv deltagelse, dialog og et klasserum præget af interesse for fordybelse.

Et gymnasieforberedende efterskoleforløb på Oure Efterskole tilstræber at give eleverne en indsigt og viden i de centrale tanker i den europæiske civilisation. Et skoleår er struktureret i fire perioder, hvor lærerne tilrettelægger undervisningen, således at der fagene imellem skabes kontinuitet og flow. Målet er, at den enkelte elev oplever den sammenhæng, der er imellem den europæiske kulturarv og nutidens udfordringer og muligheder i et moderne samfund.

Undervisningen

I periode 1 behandles antikken og middelalderen. I periode 2 behandles reformationen, renæssancen og oplysningstiden. I periode 3 handler det om det moderne gennembrud og i periode 4 nutid og fremtid.

De problemstillinger, der rejses i forhold til de enkelte perioder, fremkommer gennem debat med eleverne i et introforløb. Derudover vil der være temauger, hvor den enkelte afdeling temasætter problemstillinger.

Med udgangspunkt i skolernes værdigrundlag, vil idéerne om verdensborgerskab og medborgerskab i den daglige undervisning blive behandlet. Som 9.- og 10. klasses skole følger vi ministeriets vejledende timetal, og skolen følger ministeriets prøvebekendtgørelser.

Obligatoriske fag i 9. klasse: Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk eller fransk, biologi, geografi, kultur & samfund (historie, samfundsfag og religion) og klassens time.

Obligatoriske fag i 10. klasse: Dansk, matematik, engelsk, kultur & samfund (historie, samfundsfag og religion) og klassens time. I 10. klasse kan der vælges tysk eller fransk.

Alle elever i 10. klasse har en obligatorisk scienceuge, hvor de har 25 timers undervisning i naturfag. Eleverne kan efterfølgende vælge et prøveforberedende forløb med en afsluttende prøve i faget fysik.

10. klasse har desuden et obligatorisk brobygningsforløb indlagt. Her samarbejder efterskolen primært med Oure Kostgymnasium og uddannelsesinstitutioner i området. 

Oure Life og klassens time

Som efterskoleelev på Oure er du tilknyttet en Oure Life-lærer, som du har en række samtaler med. Hver klasse har en ugentlig klassens time. I denne time er det muligt at bearbejde problemstillinger i relation til det alment dannende og klassen som helhed.

Uddannelsesvejledning, Oure-elevplan og studietimer

Uddannelsesvejledning er en integreret del af opholdet på Oure Efterskole. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og er et samarbejde mellem eleven, klasselæreren, studievejlederen og forældrene. Elevens mål og fremtidsønsker beskrives i Oure-elevplanen og evalueres gennem planlagte samtaler med klasselæreren og studievejlederen i løbet af skoleåret.

Hver afdeling på efterskolen disponerer over to ugentlige studietimer, hvor afdelingens lærere planlægger et fagligt fordybelsesarbejde.

Mad og livsstil

Som elev på Oure Efterskole har du en uge i Spisehuset, hvilket er en del af undervisningen. Læs mere om forløbet i Spisehuset under menupunktet Dit kommende hjem på efterskolens forside.

I den boglige undervisning temasættes vigtige livsstilsaspekter som ernæring og livskvalitet, fødevarer, forbrug og ressourcer samt sundhed. 

Krav for at komme på Oure Efterskole

Kravet for at komme på efterskolen er, at du har gennemført Folkeskolens 8. klasse for 9.-klasseselever eller Folkeskolens 9. klasse for for 10.-klasseselever.

Generelle og overordnede spørgsmål til indholdet i den boglige undervisning, samt til skolens faglige profil kan rettes til skolens ledelse ved Ulrik Bramsen Joensen: ubj@oure.dk.

lad os hjælpe dig på vej

kontakt os

Skolerne i Oure Idrætsvej 1

5883 Oure

Tlf: 62383838

E-mail: efterskoleadm@oure.dk

Social